Garance kvality

Vlastníci společnosti 5M s.r.o. se rozhodli budovat tuto společnost tak, aby se stala významným hráčem v oboru kompozitů a sendvičů na globálním trhu, aby byla zákazníky vyhledávána a konkurencí respektována.

V současné době plníme požadavky nebo máme certifikované následující standardy:

 • jsme držitelé certifikátu dle ISO 9001:2015
 • jsme držitelé certifikátu dle AS 9100 D pro letecký průmysl
 • jsme držitelé certifikátu dle IATF 16949 pro automobilový průmysl
 • jsme držitelé Oprávnění k výrobě letecké techniky dle Part 21, Hlava G
 • jsme držitelé certifikátu DIN 6701 v rozsahu A1 pro management lepení
 • jsme  schválený dodavatel pro ČD
 • plníme požadavky normy IRIS pro železniční průmysl
 • plníme požadavky normy ČSN EN ISO 14001 pro environmentální management
 • plníme požadavky normy ČSN EN ISO 18001 pro management bezpečnosti práce

Plnění legislativních požadavků je samozřejmostí. Aby vize mohla být naplněna, bude se společnost řídit následujícími principy:

 • Pro zajištění konkurenceschopnosti a dlouhodobé perspektivy je zcela zásadním kriteriem spokojený zákazník. Proto vyvineme maximální úsilí k tomu, aby požadavky a očekávání zákazníka byly vždy splněny nebo překro-čeny.
 • S důležitými zákazníky budeme vytvářet dlouhodobé partnerské vztahy na bázi oboustranné výhodnosti. Tím zvýšíme loajálnost zákazníka a naši efektivitu a posílíme vlastní konkurenceschopnost.
 • Náš přístup k zákazníkovi, jeho potřebám, tužbám či problémům, musí být takový, aby zákazník ani na okamžik neměl důvod zapochybovat o tom, že jsme tou nejlepší společností, s jakou může spolupracovat.
 • Budeme prosazovat a uplatňovat strategii práce bez chyb, naším cílem je dosažení nulového počtu neshod a reklamací. Upřednostňujeme zásadu prevence před řešením neshod v realizačních procesech.
 • Nepřipustíme stagnaci kvality a technické úrovně svých produktů; trvalé zlepšování a inovace jsou naší každo-denní činností. To platí i pro všechny důležité procesy. Příležitosti ke zlepšování iniciativně vyhledáváme.
 • Nejlepší zárukou realizace politiky jakosti a tím prosperity společnosti jsou kompetentní a motivovaní zaměst-nanci. Proto trvale dbáme o jejich odborný i osobní rozvoj, prohlubování a zvyšování jejich pracovní způsobi-losti, motivujeme je k dosahování lepších pracovních výsledků, ke zvyšování kvality výrobků i procesů, k hospodárnosti a vyšší efektivitě, k vyšší zodpovědnosti, iniciativě apod.
 • Trvale dbáme na zlepšování pracovních i sociálních podmínek svých zaměstnanců, především na zvýšení tech-nické a technologické vybavenosti pracovišť, na odstraňování namáhavé či nepříjemné práce a na zlepšování pracovního prostředí. Zvláštní pozornost věnujeme otázkám bezpečnosti a hygieny práce.
 • Uplatňujeme „přátelskou“ vnitropodnikovou kulturu; vztahy mezi spolupracovníky i mezi vedoucími a jejich podřízenými jsou přátelské, ohleduplné a vždy slušné.
 • Vytváříme takové podmínky, aby zaměstnanci byli v maximální míře ztotožněni s cíli a politikou společnosti, spatřovali v dlouhodobé kvalitní práci pro ni jeden ze svých osobních cílů a měli motivaci pro neustálé sebezdo-konalování.
 • Trvale budeme u zaměstnanců zvyšovat a prohlubovat povědomí o jakosti, ochraně životního prostředí, bez-pečnosti práce a ochraně zdraví. Do naplňování cílů jakosti zapojíme všechny zaměstnance.
 • Soustavně budeme rozvíjet a zdokonalovat systém řízení podle potřeb společnosti a v souladu s novými po-znatky z teorie i praxe managementu, jako nástroj trvalého zvyšování jakosti, výkonnosti a konkurenceschop-nosti.
 • Chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele. Budeme je hodnotit, vybírat a úzce s nimi spolupracovat tak, aby plnili naše očekávání.
 • Svým jednáním a svými činy každodenně trpělivě budujeme dobré jméno společnosti 5M s.r.o., jednáme a chováme se seriózně, plníme své závazky, držíme dané slovo. Neslibujeme, co nemůžeme splnit, splníme, co slíbíme.
 • Uznáváme své konkurenty a jsme připraveni s nimi soutěžit i spolupracovat.