Garance kvality

Vlastníci společnosti 5M s.r.o. se rozhodli budovat tuto společnost tak, aby se stala významným hráčem v oboru kompozitů a sendvičů na globálním trhu, aby byla zákazníky vyhledávána a konkurencí respektována.

V současné době plníme požadavky nebo máme certifikované následující standardy:

Plnění legislativních požadavků je samozřejmostí. Aby vize mohla být naplněna, bude se společnost řídit následujícími principy:

 • Snížení produkce odpadu z výroby a zmetkovitosti na nejnižší možnou úroveň a tím eliminovat náklady na jejich likvidaci.
 • Pro zajištění konkurenceschopnosti a dlouhodobé perspektivy je zcela zásadním kritériem spokojený zákazník. Proto vyvineme maximální úsilí k tomu, aby požadavky a očekávání zákazníka byly vždy splněny nebo překročeny.
 • Budeme prosazovat a uplatňovat strategii práce bez chyb, naším cílem je dosažení minimálního počtu neshod a reklamací. Upřednostňujeme zásadu prevence před řešením neshod v realizačních procesech.
 • Nepřipustíme stagnaci kvality a technické úrovně svých produktů; trvalé zlepšování a inovace jsou naší každodenní činností. To platí i pro všechny důležité procesy. Příležitosti ke zlepšování iniciativně vyhledáváme.
 • Nejlepší zárukou realizace politiky jakosti a tím prosperity společnosti jsou kompetentní a motivovaní zaměstnanci. Proto trvale dbáme o jejich odborný i osobní rozvoj, prohlubování a zvyšování jejich pracovní způsobilosti, motivujeme je k dosahování lepších pracovních výsledků, ke zvyšování kvality výrobků i procesů, k hospodárnosti a vyšší efektivitě, k vyšší zodpovědnosti, iniciativě apod.
 • Trvale dbáme na zlepšování pracovních i sociálních podmínek svých zaměstnanců, především na zvýšení technické a technologické vybavenosti pracovišť, na odstraňování namáhavé či nepříjemné práce a na zlepšování pracovního prostředí. Zvláštní pozornost věnujeme otázkám bezpečnosti a hygieny práce.
 • Uplatňujeme „přátelskou“ vnitropodnikovou kulturu; vztahy mezi spolupracovníky i mezi vedoucími a jejich podřízenými jsou přátelské, ohleduplné a vždy slušné.
 • Soustavně budeme rozvíjet a zdokonalovat systém řízení za pomocí informačního systému a jiných nástrojů řízení podle potřeb společnosti, především na úrovni plánování všech procesů.
 • Chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele. Budeme je hodnotit, vybírat a úzce s nimi spolupracovat tak, aby plnili naše očekávání.
 • Svým jednáním a svými činy každodenně trpělivě budujeme dobré jméno společnosti 5M s.r.o., jednáme a chováme se seriózně, plníme své závazky, držíme dané slovo. Neslibujeme, co nemůžeme splnit, splníme, co slíbíme.
 • Zvýšit konkurenceschopnost naší společnosti úspěšnou certifikací dle ISO IRIS/TS 22163 a implementací systému prevence bezpečnostních rizik našich výrobků RAMS.
 • Zajistit maximální bezpečnost a ekologičnost našich výrobků tím, že budeme aktivně vyhledávat ekologická a bezpečnostní rizika našich výrobků a poté je eliminovat.
 • Budovat a upevňovat dlouhodobý vztah s našimi významnými zákazníky a hledat společnou cestu k realizaci náročných a unikátních projektů.