GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s požadavky evropské legislativy pro oblast ochrany osobních údajů (Nařízení EU č. 2016/679), které je účinné od 25. 5. 2018, vám poskytujeme níže uvedené informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, s rozsahem a účelem jejich shromažďování a Vašimi právy.

Ujišťujeme Vás, že bereme ochranu Vašich osobních údajů vážně a osobní údaje zpracováváme striktně v souladu s platnou legislativou. Při sběru, uchovávání a zpracování osobních údajů uplatňujeme takové procesy a opatření, které minimalizují možnost jejich zneužití. S osobními údaji neobchodujeme, a pokud je poskytujeme třetím stranám, je to vždy v souladu s požadavky legislativy.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost 5M s.r.o. se sídlem Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice, IČO 46969250, DIČ 46969250, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 7093 (dále jen správce).

Kontaktovat nás můžete na adrese sídla firmy, prostřednictvím datové schránky rn5dsqn, nebo na e-mailové adrese: 5M@5M.cz

 Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Zdroje osobních údajů

 • přímo od subjektů údajů
 • kamerový systém
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (např. jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, kontaktní nebo doručovací adresa, místo narození, státní příslušnost, pohlaví, u fyzické osoby podnikající též daňové identifikační číslo a IČ, dále kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, jméno datové schránky a jiné obdobné informace)
 • popisné údaje jsou údaje vytvářející komplexní obraz fyzické osoby (například údaje o vzdělání, znalosti cizích jazyků, odborné znalosti a dovednostech, počtu dětí, informace o absolvování vojenské služby, o předchozím zaměstnání, zdravotní pojišťovně, mzdě, ale také vzhled, výška, postava, barva vlasů apod.)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálního řízení aj.)

Kategorie subjektu údajů

 • zákazník správce
 • zaměstnanec správce
 • dodavatel správce
 • dopravce
 • jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci
 • uchazeč o zaměstnání

 Kategorie příjemců osobních údajů

 • státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
 • finanční ústavy
 • veřejné ústavy

Účel zpracování osobních údajů

 • plnění zákonných povinností ze strany správce
 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob
 • jednání o smluvním vztahu
 • plnění smlouvy
 • archivnictví vedené na základě zákona
 • výběrová řízení na volná pracovní místa
 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle správce a jeho odloučených pracovištích pověřenými zaměstnanci správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popřípadě i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem správce přijal technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 • zpracování je nezbytné pro plnění či uzavření smlouvy se subjektem, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu nebo jiné fyzické osoby
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjekty údajů vyžadující ochranu osobních údajů

Práva subjektu údajů

1. V souladu s čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu zpracování
 • kategorii dotčených osobních údajů
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů
 • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování

2.  Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat správce o vysvětlení
 • požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů
 • je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav
 • nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy na Úřad na ochranu osobních údajů
 • postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo
 • správce má právo v případě zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené žádosti subjektu údajů požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace nebo odmítnout vyhovět