Etický kodex

Tento dokument upravuje pravidla práce v 5M s.r.o. a je vyjádřením našeho závazku k etickému a bezúhonnému jednání v každé situaci a zároveň k respektování lidských práv každého jednotlivce.

Našimi základními hodnotami jsou:

 • Integrita
 • Otevřenost
 • Důvěra a vzájemný respekt
 • Odvaha
 • Společenská odpovědnost

 

 • Jsme přímí a poctiví.
 • Chováme se k sobě s úctou a vzájemně respektujeme svá práva.
 • Jednáme podle svého přesvědčení.
 • Důvěřujeme svým kolegům.
 • Ctíme rovnost mužů a žen.
 • Plníme své povinnosti a přebíráme odpovědnost za své jednání.
 • Jsme otevření novým myšlenkám a změnám.
 • Naše společné hodnoty mají přednost před vlastními zájmy.
 • Se svými spolupracovníky sdílíme získané informace a poznatky.
 • Děláme a říkáme to, co považujeme za správné a podporujeme konstruktivní kritiku.
 • Nezneužíváme svého postavení k osobnímu prospěchu.
 • Dodržujeme zákony a předpisy české republiky a Evropské unie a jednáme podle etických zásad.
 • Za žádných okolností se nepodílíme, ať přímo či nepřímo, na nezákonných či korupčních praktikách.
 • Vyvarujeme se praktikám šikanování.
 • Cítíme odpovědnost za naše životní prostředí.
 • Udržujeme v tajnosti know-how a další skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství společnosti 5M.
 • Neprosazujeme své soukromé hospodářské zájmy na úkor 5M.
 • Nepodporujeme jednání, které je v rozporu s dobými mravy a tímto kodexem.
 • Bez zbytečného odkladu oznámíme svému nadřízenému podezření o závažném porušení Etického kodexu, porušení trestněprávních, jakož i dalších právních předpisů